UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

ON CLICK, obrta za računalne djelatnosti, vl. Alan Fadljević, upisano u registar obrtnika (MB) 97956210, OIB: 92443986086

UVODNE ODREDBE

Ovim Uvjetima korištenja usluga ON CLICK, obrt za računalne djelatnosti (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između ON CLICK, obrta za računalne djelatnosti, vl. Alan Fadljević, upisano u registar obrtnika (MB) 97956210, OIB: 92443986086 i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Na sve međusobne odnose između društva ON CLICK, obrt za računalne djelatnosti kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredaba ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, imati će se smatrati da pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:

1. Pojmovi

(a) Uvjeti - uvjeti korištenja ON CLICK, obrt za računalne djelatnosti.

(b) Ugovor - ugovor sklopljen između Korisnika i Pružatelja usluga o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.

(b) Pružatelj - odnosi se na "ON CLICK" brand kao dio ON CLICK, obrta za računalne djelatnosti, vl. Alan Fadljević, upisano u registar obrtnika (MB) 97956210, OIB: 92443986086 ON CLICK - odnosi se na Pružatelja usluga

(d) Stranica - odnosi se na Pružateljevu web stranicu na adresi www.on-click.hr

(e) Usluga - obuhvaća sve usluge navedene na Stranici Pružatelja, koje Pružatelj pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;

(f) Korisnik - vlasnik usluge, svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača.

(g) Sadržaj - bilo koji materijal, podaci te informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge

(h) Pravila - podrazumjeva pravila prihvatljivosti korištenja koja su vidljiva u članku 5. ovih Uvjeta

(i) Cjenik - važeći cjenik usluga Pružatelja, određen u članku 10. ovih Uvjeta korištenja, koje Pružatelj javno objavljuje na svojim web stranicama, a prihvaćanje kojih Korisnik potvrđuje i prihvaća sklapanjem ugovora i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja.

(j) Garancija - 30-dnevno jamstvo koje Pružatelj nudi za svoje shared hosting usluge održavanja.

(k) Vlasnik - vlasnikom Usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno naručena usluga. U slučajevima kada osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je prvotno naručena usluga od Pružatelja, nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje Pružatelj pruža Korisniku osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, imati će se smatrati da je Vlasnik Usluge osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je usluga naručena, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika Usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena na rad sa računima;

(o) Administrativna e-mail adresa - e-mail adresa sa koje je prvotno napravljena narudžba na ON CLICK web stranici,

(l) Narudžba - pisani zahtjev za zakup Usluge od strane Korisnika, kreiran putem Stranica Pružatelja ili od strane korisničke podrške,

(m) Aktivacija usluge - aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije Usluge zakupljene od strane Korisnika,

(n) Ponuda za produženje usluge - pisana narudžba za produženje zakupa Usluge poslana automatikom Korisniku. Istu može poslati i korisnička podrška na zahtjev Korisnika.

(o) Ispitanik – fizička osoba, u sukladnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka (EU679/2016),

(p) Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja

(r) Izvršitelj obrade – "ON CLICK" brand kao ON CLICK, obrta za računalne djelatnosti, vl. Alan Fadljević, upisano u registar obrtnika (MB) 97956210, OIB: 92443986086.

2. Zasnivanje ugovornog odnosa

ON CLICK pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između ON CLICK i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pružateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da isti u cijelosti prihvaća kao obvezujuće.

Kupnjom i / ili korištenjem ON CLICK Usluga, Korisnik je suglasan sa Uvjetima korištenja. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može točno utvrditi, smatrati će se da je, prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, potpisivanjem Ugovora i plaćanjem sukladno točki 10. ovih Uvjta korištenja, Usluga aktivirana. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, kada je to primjenjivo odnosno kada je Korisnik fizička osoba koja djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ugovor se sklapa između ON CLICK (Pružatelja Usluga) te Vlasnika Usluge, odnosno osobe u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je i prvotno naručena usluga. Na zahtjev Pružatelja usluge, Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge svoje važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

ON CLICK zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, time da će isti biti učinjeni dostupnim javnosti, javnom objavom na web stranicama Pružatelja usluge. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta te ON CLICK Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.

3. Postavljanje usluga, početak i trajanje korištenja usluga

Korisnik može izvršiti narudžbu koristeći Stranicu Pružatelja ili može izvršiti narudžbu podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će ispostaviti ponudu Korisniku za naručene Usluge, koje će biti aktivirane po primitku uplate. Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro- račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Usluge vrijedi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga ističe početkom 30.01., odnosno u ponoć između 29. i 30. siječnja).

Određene Usluge Pružatelja imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produžuje, a koji su definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta.

Korisnik može u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Usluge ustanoviti točan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama, podnošenjem pismenog zahtjeva ili kontaktiranjem Korisničke podrške.

Usluga završava datumom isteka, te nakon tog datuma Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.

Obavijest i upute za produženje usluge biti će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu minimalno 10 dana prije isteka usluge. Korisnik može zatražiti i drugačije načine i rokove obavještavanja o isteku usluge. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.

Ukoliko Korisnik ne želi produžiti uslugu, Korisnik je dužan isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Ukoliko Korisnik izričito ne izjavi da ne želi više koristiti Uslugu, Usluga se automatski produljuje i Korisnik je dužan platiti naknadu za korištenje Usluge. U slučaju da Korisnik nije platio naknadu za korištenje Usluge, Usluga će biti deaktivirana.

Pružatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti,

b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga,

c) Ako postoji osnovana sumnja da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima,

d)Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje;

e) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom ili na osnovu vlastite procjene.

4. Korisnikov sadržaj

Pružatelj neće sustavno pratiti Sadržaj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge. Korisnik je sam dužan paziti da je njegov Sadržaj u skladu sa pravilima prihvatljivosti korištenja te važećim Zakonima.

Pružatelj može odmah i bez prethodne obavijesti, poduzeti korektivne mjere na Sadržaju, uključujući uklanjanje svih ili dijela korisnikovog Sadržaja, isključenje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Ugovora u slučaju kršenja Pravila, u slučaju kršenja Zakona ili na temelju sudske odluke.

U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila ili Zakon, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva uplaćena za korištenje Usluga.

Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da ON CLICK neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila, uključujući i ukidanje usluga.

Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnikov sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Ugovora.

Pružatelj Usluga se obvezuje da će Korisnikov sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.

5. Pravila prihvatljivosti korištenja

Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te korištenje ON CLICK Usluga.

5.1. Uklanjanje sadržaja
Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih internet usluga.

ON CLICK ne procjenjuje niti utvrđuje, niti je isti dužan procjenjivati niti utvrđivati, zakonitost, kvalitetu, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik učini dostupnima putem internetskih usluga. ON CLICK se potpuno ograđuje od Sadržaja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava), bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.

U slučaju da treća strana ustanovi da je došlo do kršenja Zakona o autorskom pravu ili srodnih prava (NN167/03, NN79/07), Pružatelj će treću stranu uputiti na Korisnika. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik izjavljuje da je svjestan obveza i ograničenja usmjerenih na zaštitu autorskih i drugih srodnih prava.

6. Prava i obveze Korisnika i Pružatelja

6.1. Obveza održavanja točnosti podataka za kontakt
Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.

Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.

Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem svojih korisničkih stranica, ili može kontaktirati Pružateljevu tehničku podršku putem e-maila, telefona ili chat-a. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste, može dovesti do prekida Usluge i ovog Ugovora bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

6.2. Obveza pravodobnog plaćanja
Pružatelj će Korisniku prije isteka Usluge slati obavijesti o isteku Usluge te ponude za produženje Usluge elektronskom poštom. Obavijesti o isteku Usluge šalju se u nekoliko navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produženje Usluga sa vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge sa vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbe. Korisnik može zatražiti promjenu obračunskog razdoblja za Usluge sa vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pružatelju.

Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana.

U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

6.3. Obveza održavanja tajnosti podataka
Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.

Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

6.4. Sigurnosne kopije i gubitak podataka
Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Pružateljev backup servis radi sigurnosne kopije podataka Korisnika, no Pružatelj nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar korisnikovog Sadržaja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pružatelju.

U slučaju da je Korisnikov račun otkazan, ili nije produžen, Korisnikov sadržaj u obliku backup arhive će biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog računa. Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružatelj također ne može pružiti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

6.5. Korištenje bandwidth limita i elektronske pošte
Korisniku se dodjeljuje mjesečni bandwith limit. Taj limit ovisi o paketu zakupljene usluge. Ako Korisnikov račun premaši dodijeljeni limit, Pružatelj zadržava pravo da po vlastitom nahođenju poveća ili ne poveća limit do početka sljedećeg razdoblja (mjeseca). Neiskorišteni bandwidth limit u jednom mjesecu ne može se prenijeti na sljedeći mjesec.

Pružatelj zadržava i pravo da limitira broj poruka dolazne ili odlazne elektronske pošte u bilo kojem trenutku. Na Korisnikov zahtjev Pružatelj će odlučiti o uspostavljanju novog limita uzimajući u obzir zakonitost korištenja usluga i tehničke mogućnosti.

6.6. Pristup korisničkoj podršci
Korisnik prima na znanje da je za ispravno korištenje Usluga potrebna određena razina znanja vezana uz elektroničke uređaje, računala, softver, korištenje interneta, mrežne protokole i sl., te da Pružatelj ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju vezano za isto. Korisnik će probleme sa korištenjem Usluge koji nisu povezani sa poteškoćama u uobičajenom radu poslužitelja, mrežnih servisa ili drugih dijelova infrastrukture Pružatelja, pokušati otkloniti samostalno ili uz pomoć treće strane.

Pružatelj će Korisniku pružati korisničku podršku putem sredstava elektroničke komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružatelja i u radnom vremenu navedenom na web stranici Pružatelja.

Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, Pružatelj će Korisnika upozoriti na isto, te u slučaju da Korisnik nastavi s takvim ponašanjem, Pružatelj može jednostrano i bez povrata uplaćenih sredstava raskinuti Ugovor.

6.7. Vlasništvo nad Uslugom
Vlasnikom Usluga smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno zakupljena usluga. Zahtjevi za novom lozinkom i pristupom control panelu, promjenama na hosting paketu, promjenama na ponudi i drugo mogu biti odobreni isključivo na upit sa administrativne e-mail adrese.

Ukoliko vlasnik želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama (tehnički ili webmaster kontakt), isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Ukoliko vlasnik želi prebaciti vlasništvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i slično dužan je riješiti sam vlasnik hosting paketa.

Osoba ili tvrtka na koju glase ponude i računi za web hosting usluge održavanja nije vlasnik, osim u slučaju kada se radi o istoj osobi/tvrtki koja je navedena kao vlasnički e-mail.

6.8. Održavanje infrastrukture
Kako bi Pružatelj mogao osigurati najbolju moguću razinu usluge Korisnicima, Pružatelj usluge će održavati redovne radove na zaštiti i održavanju. Kada god je to moguće, svi radovi na infrastrukturi (softverskih komponenti) odvijat će se u unaprijed najavljenom vremenu.

6.8.1. Planirano održavanje
Planirani radovi na infrastrukturi odvijat će se u unaprijed najavljenom terminu i to u periodu od 23:00 do 07:00 sati po hrvatskom vremenu.

U slučaju planiranih radova na infrastrukturi za koje se očekuje nedostupnost usluge u periodu duljem od 15 minuta, Pružatelj će obavijestiti Korisnika najmanje 48 sati unaprijed.

6.8.2. Neplanirano održavanje
Neplanirano održavanje označava radove na infrastrukturi koji su nastali kao rezultat analize rada sustava, problema u radu sustava, i sl., a moraju se odraditi u najkraćem mogućem roku kako bi se osigurala stabilnost infrastrukture.

U slučaju neplaniranih radova na infrastrukturi, Pružatelj usluge će radove nastojati odraditi u periodu od 23:00 do 07:00 sati po hrvatskom vremenu. Neplanirane radove će Pružatelj usluge prethodno najaviti ukoliko to bude moguće.

7. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene Usluga definirane su važećim Cjenikom usluga, osim ako nije drugačije definirano Posebnim Ugovorom. Cjenik je objavljen na web Stranicama Pružatelja, te Korisnik sklapanjem ugovora s Pružateljem usluge potvrđuje da je upoznat sa važećim Cjenikom Pružatelja te da isti u cijelosti prihvaća. Pružatelj je ovlašten mijenjati Cjenik i učiniti ga dostupnim u skladu sa važećim propisima.

Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge.

Iznos koji Korisnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom.

Pružatelj zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom.

Pružatelj zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vrijeme.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmjenom cijene ili tehničkih karakteristika Usluga, Korisnik ima pravo raskinuti ugovor prema odredbama u članku 12. ovog Ugovora.

Pružatelj prihvaća sljedeće načine plaćanja:

Uplata na žiro račun Pružatelja,
Plaćanje putem internetskog servisa PayPal putem Korisničkih stranica.

Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva u punom iznosu ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Ukoliko Korisnik preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako dio naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Pružatelja, višak iznosa odnosno vrijednost neispunjenog dijela Usluge evidentirat će se na Korisnikovom korisničkom računu kod Pružatelja kao korisnički kredit. Korisnik može korisnički kredit iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja ili tražiti povrat iznosa na svoj žiro-račun umanjen za troškove transakcije povrata. Pružatelj ne isplaćuje kamatu na korisnički kredit.

Fakture (račune) pružatelj izdaje u elektroničkom obliku. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja usluga Korisnik je suglasan sa ispostavljanjem računa u tom obliku kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi.

8. Reklamacije

Korisnik je dužan pravodobno prijaviti, a Pružatelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika.

U slučaju zlouporabe kršenja Pravila korištenja, Pružatelj zadržava pravo trenutnog uskraćivanja usluge te jednostranog raskida ugovora, bez daljnjih objašnjenja i bez povrata uplaćenih sredstava.

Pružatelj ima pravo odbiti reklamaciju ukoliko se ne radi o propustu od strane Pružatelja. Primjerice, ukoliko Korisnik je zabunom naručio uslugu, a Pružatelj je uredno ispostavio uslugu Korisniku, Pružatelj nije dužan napraviti povrat uplaćenih sredstava.

Korisnik ima pravo na reklamaciju u sklopu Garancije uz određene uvjete definirane u članku 9.

9. Garancija

30 dnevna izjava o garanciji odnosi se isključivo na web hosting održavanje.

10. Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Ugovora U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge

Korisnik će prije isteka Usluge obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja.

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge ukoliko Korisnik ne obnovi uslugu. Navedeno se neće smatrati otkazivanjem Usluge. Usluga se smatra otkazanom isključivo ukoliko Korisnik pismeno potvrdi otkazivanje Usluge, u suprotnom se samo radi o "suspenziji" Usluge. Usluga mora biti u potpunosti podmirena prije no što može biti otkazana.

U slučaju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pružatelj nije dužan vratiti već uplaćena sredstva.

11. Odricanje od odgovornosti

Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, Pružateljeva odgovornost za štetu nastalu njegovom običnom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovonost Pružatelja na naknadu obične štete i izmakle koristi, te pravičnu naknadu neimovinske štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja

12. Politika privatnosti

Pružatelj može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.

Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pružatelj na svojim web stranicama.

13. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.- nije ispravan broj NN) Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

na adresu ON CLICK, obrta za računalne djelatnosti, vl. Alan Fadljević, upisano u registar obrtnika (MB) 97956210, OIB: 92443986086, Ilirska 27, 31000 Osijek

na e-mail adresu info@on-click.hr

na broj: +385 98 987 66 97

te u poslovnim prostorijama Pružatelja, u kojem slučaju će Pružatelj bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

14. Sporovi

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Pazinu odnosno Općinski sud u Osijeku.

15. Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovi opći Uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pružatelja.

ON CLICK zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.

U slučaju izmjena i dopuna Uvjeta isključivo u korist Korisnika, primijenit će se na postojeće Korisnike danom objave tih izmjena. U slučaju izmjena Općih uvjeta koje su za Korisnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene Uvjete, Korisnik može otkazati ugovor, bez naknade. U protivnom smatrat će se da je Korisnik suglasan s izmjenama.

Zadnja izmjena Uvjeta korištenja: 21/02/2019

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, tako da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima u svrhu ispunjenja naših ugovornih obaveza sa kupcem ili u svrhu statistike i marketinških aktivnosti.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

ON CLICK, obrt za računalne djelatnosti je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podatka ("Narodne novine" br. 106/12) imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka .

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Alan Fadljević

+385 98 987 66 97

e-mail: info@on-click.hr

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Borza grupa preko stranice www.on-click.hr?

ON CLICK prikuplja osobne podatke kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu kupca u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing. Detaljnije, ON CLICK prikuplja osobne podatke:

- prilikom ostvarivanja narudžbe na web stranici ON CLICK prikuplja podatak Vaše e-mail adrese, Vašeg imena i prezimena, adrese stanovanja (ulica, poštanski broj, grad, županija i država) te kontakt telefonski broj.

Ovi podaci se koriste isključivo u svrhu ispunjenja ugovora o kupnji te se arhiviraju u administrativnom dijelu weba (čiji cijeli sistem je enkriptiran) i pohranjuju se u Zakonom predviđenom roku od maksimalno godinu dana.

Pružanje osobnih podataka u svrhu kupnje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Ovi podaci se arhiviraju u administrativni dio web stranice te Borza grupa nema uvid u lozinku Vašeg korisničkog računa.

Gdje se pohranjuju vaši osobni podaci?

Podatke o kupcima kod kreiranja korisničkog računa ili prijave na newsletter listu pohranjujemo u administraciji trgovine i u našoj glavnoj bazi podataka na serveru te su svi podaci enkriptirani.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Tvrtka Contabo Hosting koja je odgovorna za najam i održavanje servera na koji se pohranjuju podaci

Kome se proslijeđuju vaši osobni podaci, koji se podaci se proslijeđuju i zašto?

MailChimp® - samo kod vaše prijave na newsletter (ime, prezime, e-mail adresa), platforma za slanje e-mail novosti o posebnim ponudama, akcijama, novim proizvodima
Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@on-click.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Upotreba kolačića

Kolačić je informacija pohranjena na Vaše računalo od strane stranice koju posjećujete. U kolačićima se najčešće pohranjuju Vaše postavke, poput preferiranog jezika, te se aktiviraju nakon ponovnog posjeta stranici što omogućuje stranici prikazivanje informacija na način koji trebate.
Kako bi stranica funkcionirala ispravno i kao bi bili u mogućnosti razvijati stranicu i poboljšati korisnička iskustva, ova stranica mora pohraniti malu količinu informacija (kolačića) na Vaše računalo. Preko 90% web stranica ovo koristi, međutim , u skladu s pravilima Europske unije, od 25. ožujka 2011. moramo Vas pitati za dopuštenje prije pohranjivanja u kolačiće.

Koristeći stranicu slažete se s korištenjem kolačića. U slučaju da blokirate kolačiće i dalje možete koristiti stranicu, ali neke značajke više neće biti dostupne.
U kolačiće se može pohraniti široki spektar podataka, uključujući osobne podatke (kao e-mail ili Vaše ime). Međutim ti podaci mogu spremljeni jedino uz Vaše odobrenje, stranice ne mogu pristupiti podacima koje niste dali i ne mogu pristupiti ostalim podacima na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive. Međutim, Vi možete promjeniti postavke Vašeg preglednika tako da samostalno izabere gdje ćete omogućiti ili onemogućiti zahtjeve za spremanje kolačića, izbrisati spremljene kolačiće automatski nakon što zatvorite preglednik itd.

Kako onemogućiti kolačiće?

Ako isključite kolačiće, odlučujete hoćete li dopustiti njihovu pohranu na Vaše računalo. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u odabranom internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 and 8, Opera, Safari). Ako onemogućite kolačiće, nećete biti u mogućnosti korstiti potpunu funkcionalnost stranice borzagrupa.hr.

Što su sesijski (session) kolačići?

Privremeni kolačići ili sesijski kolačići se brišu sa Vašeg računala u trenutku zatvaranja internet preglednika. Pomoću ovih kolačića stranica pohranjuje privremene podatke, poput artikala u košarici za kupovinu.

Što su trajni kolačići?

Stalni i spremljeni kolačići ostaju na Vašem računalu nakon zatvaranja internet preglednika. Pomoću tih kolačića stranice pohranjuju podatke, poput Vašeg korisničkog imena i lozinke kako se ne bi morali prijavljivati svaki put kada posjećujete određenu stranicu. Stalni kolačići ostaju snimljeni na Vaše računalo danima, mjesecima ili čak godinama.

Što su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze sa stranice koju posjećujete i mogu biti stalni ili sesijski. U ovom slučaju, web stanice pohranjuju podatke koje će biti korištene prilikom sljedećeg posjeta toj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane najčešće dolaze sa oglašivača drugih web stranica (poput skočnih prozora i drugih oglasa) koje su na stranici koju posjećujete. Tu kolačići imaju zadatak pratiti stranice u marketinške svrhe.

Da li on-click.hr koristi kolačiće?

Da, sa primarnim ciljem osiguranja jednostavnijeg i korisnijeg korisničkog iskustva.

Koje vrste kolačića koristi on-click.hr i zašto?

- trajne kolačiće - to su kolačići koji će ostati snimljeni u Vašem internet pregledniku dok ne isteknu ili dok ih sami ne izbrišete ručno. Također, borzagrupa.hr koristi trajne kolačiće za čuvanje korisnikovog preferiranog jezika i valute na njegovom računalu.
- kolačiće treće strane u svrhu praćenja statističke posjećenosti web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics koji osigurava zaštittu osobnih podataka. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: Google Analytics

-kolačiće treće strane u svrhu boljeg korisničkog iskustva i marketinških aktivnosti prilagođavanja oglasa Korisniku - Google remarketing tag, Facebook, Instagram koji prikupljaju informacije o posjeti naše internet stranice

Dodatne informacije kako onemogućiti kolačiće?

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.
Više se možete informirati na sljedećim web adresama:
O kolačićima
Vaše online opcije upotrebe kolačića
O oglasima